ดุษฎีนิพนธ์-วิทยานิพนธ์ บทความ-ตำรา-หนังสือวิชาการ ติดต่อเรา
:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

Welcome To "Academic Reserch Center"

     รับทำดุษฎีนิพนธ์  รับทำปริญญาเอก สอนทำดุษฎีนิพนธ์  สอนทำปริญญาเอก งานทุกชิ้นทำใหม่ทั้งหมดโดยการสังเคราะห์เพื่อต่อยอดความรู้ใหม่ที่เป็นการออกแบบและสร้างแบบจำลอง (Model) ต้นแบบ

     ให้คำปรึกษาที่เหมาะสม ถูกต้องและสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยตามแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ บริการเก็บข้อมูลภาคสนาม รับจ้างหาข้อมูลทุกประเภทสำหรับงานวิจัย ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบความคิดเป้าหมายของการพัฒนางานที่ยั่งยืนและการวิจัยเพื่อให้สามารถใช้เทคนิค กระบวนการรูปแบบต่างๆมาเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ จัดสัมมนานำเสนอผลการวิจัยเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรทุกประเภท ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุแบบผสมผสาน ตัวแปรการจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์เส้นทาง สถิตินอนพาราเมตริกที่เหมาะสม วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ความแปรปรวนร่วม ข้อมูลที่มีการวัดซ้ำ โดยใช้โปรแกรม SPSS  LISREL และ AMOS

      จัดทำ Power Point สำหรับการนำเสนอผลงาน เรามีประสบการณ์ ความชำนาญ ปรับปรุงและแนะนำการแก้ไขงานที่มีปัญหา ทำงานได้คุณภาพตามที่ต้องการ เรารับประกันผลงานและส่งงานตรงเวลา

"เราเป็นเว็บไซด์อันดับหนึ่งในด้านบริการทางวิชาการ"

      

มาใช้บริการทีมงานของเรา AKKAPoP Research  แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง

โทร. 092-5352465, 098-6642799, 064-1985335